Home ความปลอดภัยในการทำงาน ข้อควรรู้ : อันตรายคืออะไร? และ ประเภทของอันตราย

ข้อควรรู้ : อันตรายคืออะไร? และ ประเภทของอันตราย

by admin
820 views
อันตรายมีรูปแบบใดบ้าง

ประเภทของอันตราย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท มีอะไรบ้าง

ทุกวัน เราอยู่ท่ามกลางอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่บางครั้งหรือบางคนอาจจะเล็กน้อย แต่สำหรับคนอื่นๆ อาจเป็นเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือทำให้เสียชีวิต เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบจำเป็นต้องเข้าใจว่า อันตราย คืออะไร และจะควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร ในบทความนี้ เราจะกล่าวเกี่ยวกับอันตราย คืออะไร ประเภทของอันตราย แต่ละประเภทและมาตรการควบคุมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น

อันตรายคืออะไร ?

อันตรายอาจเป็นสิ่งใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าอันตรายไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องทางกายภาพ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นได้ทั้งทางเคมี ทางชีวภาพ หรือทางจิตใจ สารอันตรายและสภาวะต่างๆ สามารถมีอยู่ได้ทั้งในสภาพธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ความเสี่ยงคืออะไร ?

ความเสี่ยง คือ ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าไม่ใช่ทุกอันตรายที่จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งระดับของความเสี่ยงจะพิจารณาจากความรุนแรงของอันตรายหรือความเสียหายและโอกาสที่จะเกิดขึ้น

ความแตกต่างระหว่างอันตรายและความเสี่ยง

สิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างความเป็นอันตรายและความเสี่ยง อันตราย คือ สิ่งที่มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย ในขณะที่ความเสี่ยง คือ ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายจริง

ตัวอย่างเช่น สระน้ำเป็นอันตรายเพราะอาจทำให้จมน้ำได้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของการที่จะจมน้ำขึ้นอยู่กับความลึกของสระน้ำ การมีไลฟ์การ์ดและความสามารถในการว่ายน้ำของบุคคลนั้นๆ ด้วย

ความเสี่ยงคืออะไร

การประเมินความเสี่ยงของอันตราย

  1. การประเมินความเสี่ยงของอันตรายเป็นการระบุ ประเมิน และควบคุมอันตราย ซึ่งเป็นแนวทางเชิงรุกในการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย สามารถใช้ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้นได้
  2. ขั้นตอนแรกในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงอันตราย คือ การระบุอันตรายในที่ทำงาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการสังเกตสภาพแวดล้อมในการทำงานและระบุอันตรายที่อาจเกิดได้ เมื่อระบุอันตรายได้แล้ว จำเป็นต้องประเมินเพื่อระบุความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายแต่ละรายการ
  3. ขั้นตอนถัดไป คือ การควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายแต่ละรายการ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้นโยบายข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หรือการควบคุมทางวิศวกรรม
  4. การประเมินความเสี่ยงจากอันตรายเป็นส่วนสำคัญของการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยการระบุอันตรายและการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายแต่ละรายการจะสามารถควบคุมความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดได้

ประเภทของอันตราย ในสถานที่ทำงาน

Related Posts

safeconstruc

บทความสดใหม่ที่มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัย เพื่อคนทำงาน